Schooldocumenten

Schoolgids 
De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers van kinderen die onze school bezoeken én voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. In de schoolgids staat praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. 
-   Schoolgids 2023/2024 
Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning onze school biedt, naast de basisondersteuning. 
-   Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

Aanmelding en toelating 
Doordat er een limiet zit aan het aantal kinderen in relatie tot de beschikbare huisvesting én een limiet voor wat betreft het aantal kinderen pér groep - waaraan wij onderwijs op maat kunnen bieden - is het noodzakelijk dat wij een daarop afgestemd toelatingsbeleid inclusief voorrangsregels hanteren. Door op onderstaande link te klikken vindt u informatie hierover. 
-    Aanname beleid 
Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Op de website van INNOVO kunt u meer lezen over de privacyverklaring, persoonsgegevens bij aanmeldingen en privacy in de klas en tijdens online lessen. 
-    Privacy
Pestprotocol
In het pestprotocol beschrijven we wat we onder pesten verstaan en hoe we daar mee omgaan. De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, maar er is ook duidelijk beschreven wat we doen als er wel sprake is van pesten. 
-    Pestprotocol
Schorsing en verwijdering
Op het moment dat er sprake is van ernstige incidenten of hardnekkig grensoverschrijdend gedrag, kan de directie het besluit nemen tot schorsing of een procedure van verwijdering. De afspraken en regels hiervoor zijn vastgelegd in een gezamenlijk protocol binnen INNOVO. 
-    Schorsing en verwijdering 
Klachtenregeling 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen wij in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze afhandelen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. 
-    Klachtenregeling
Schoolveiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan is een document waarin wij beschrijven op welke wijze onze school zorgdraagt voor de algehele veiligheid; voor de leerlingen, voor de medewerkers en voor de ouders. Het schoolveiligheidsplan heeft betrekking op de sociale veiligheid en op de fysieke veiligheid. 
-    Schoolveiligheidsplan