Protocollen

Pestprotocol
We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op de St. Martinus. In een pestprotocol laten we als school zien wat we onder pesten verstaan en hoe we daar mee omgaan. De meeste nadruk ligt op het voorkomen van pesten, maar er is ook duidelijk beschreven wat we doen als er wel sprake is van pesten. 
-    Pestprotocol
Protocol Omgaan met ongewenst gedrag
We oefenen en leren de kinderen op school hoe we op een positieve manier met elkaar omgaan. Daar hoort ook bij dat duidelijk is wat daarin de grenzen zijn. In het protocol Omgaan Met Ongewenst Gedrag is beschreven wat die grenzen zijn en hoe we handelen als die grenzen toch overschreden worden. Op dit moment wordt het protocol nog ter instemming voorgelegd aan de MR. Eind november zal het op de website worden geplaatst.
Schorsing en verwijdering
Op het moment dat er sprake is van ernstige incidenten of hardnekkig grensoverschrijdend gedrag, kan het besluit genomen worden tot schorsing of een procedure van verwijdering. De afspraken en regels hiervoor zijn vastgelegd in een gezamenlijk protocol binnen Innovo. 
-    Schorsing en verwijdering 
Klachtenregeling 
Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken op school, is het natuurlijk goed dat dat in eerste instantie gewoon op school, met de desbetreffende mensen, wordt opgelost. Mocht dat niet lukken, dan is er de mogelijkheid een beroep te doen op de klachtenregeling. Die hebben we binnen Innovo met elkaar vastgesteld.
-    Klachtenregeling
AVG
Klik op de link hieronder voor informatie over het privacybeleid van INNOVO. Hier wordt onder andere beschreven hoe scholen binnen INNOVO omgaan met het verkrijgen van persoonsgegevens van leerlingen en over privacy in de klas en tijdens online lessen. 

-    AVG