Basisschool Sint Martinus Heerlen
Richtlijneninformatie vrijstelling schoolbezoek, extra verlof.
De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor het aangevraagde verlof bij de schooldirectie te zijn ingediend. Te laat indienen betekent dat de aanvraag in principe niet in behandeling zal worden genomen.
 
Gewichtige omstandigheden:
In artikel 11 van de leerplichtwet 1969 worden enkele omstandigheden genoemd, waarbij verzuim geoorloofd is.
In lid f van dit artikel wordt verder gesproken over "andere gewichtige omstandigheden".
Voor de toepassing van artikel 11 sub f worden hier enkele richtlijnen gegeven. Zij verschaffen meer duidelijkheid en bevorderen een gelijke behandeling.
 
"Gewichtige omstandigheden" kunnen zijn:
 • Verhuizing
 • Huwelijk (1 dag)
 • Overlijden van een familielid van de leerling (ouders 4 dagen, van (groot)ouders of broers/zussen 2 dagen, van  ooms/tantes of neven/nichten 1 dag.
 • Ernstige ziekte van een familielid (periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk).
 • Vakantie (zie onder "vakanties")
 • 25, 40, 50 jarige jubilea
 • sociale/medische indicatie.
 
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
 • een tweede vakantie, een lang weekend weg. (men is tijdens de schoolvakanties in gelegenheid op vakantie te gaan)
 • (sport) evenementen buiten schoolverband
 • concerten
 • de wens op wintersportvakantie te gaan na de kerstvakantie, omdat tijdens de kerstvakantie hiervoor de gelegenheid ontbrak
 • het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark of andere evenementen buiten schoolverband
 • de wens om een of meer dagen met vakantie te gaan of later terug te komen.
 
VAKANTIES:
Er wordt rekening gehouden met het feit, dat sommige gezinnen niet in staat zijn tijdens de schoolvakanties met verlof te gaan.
Bij elk verzoek moet een afzonderlijke afweging worden gemaakt tussen het belang van de vakantiereis voor het gezin en het belang van het geregelde schoolbezoek voor de leerling.
Voor het eventueel toekennen van verlof buiten de schoolvakantie gelden de volgende richtlijnen:
 
 • een ouder/verzorger kan als werknemer of zelfstandige in verband met zijn/haar werk geen verlof nemen tijdens de schoolvakanties (specifiek voor horeca en agrarische sector)
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar vAlAls de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt
 • Het gaat om een gezinsvakantie die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
 • Er kan maar éénmaal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend; dus niet b.v. 2   keer één week 
  In deze gevallen dient het te gaan om de enige vakantiereis, die in een bepaald jaar wordt gemaakt. De duur van het verlof kan ten hoogste 2 weken bedragen. Bij voorkeur valt een andere schoolvakantie in deze verlofperiode. Vanuit de school wordt zonodig huiswerk meegegeven om te voorkomen dat de leerling teveel achter raakt.
Buitenlandse werknemers die met leerplichtige kinderen naar het land van herkomst willen reizen kunnen, direct voorafgaand aan de zomervakantie maximaal 2 weken verlof voor hun kinderen krijgen. Dit verlof kan slechts 1 maal per twee kalenderjaren worden toegekend.