Basisschool Sint Martinus Heerlen
Waar staan wij voor

Wanneer u voor het eerst met uw kind aan de hand de "grote school" binnenloopt heeft u terecht allerlei verwachtingen van die school. U gaat immers een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind samen met de school delen. U moet er daarom van op aan kunnen dat de leerkracht alle goeds met uw kind voorheeft en dat u zich kunt herkennen in de aanpak van de school. Kortom, er moet vertrouwen zijn.
Maar ook het kind stelt zich van alles voor van de nieuwe periode die aanbreekt. Krijg ik een leuke juf of misschien wel een leuke meester. Bij welke kinderen kom ik in de klas. Misschien zijn er wel vriendjes of vriendinnetjes die ik ken.

Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee vertrouwenspersonen en is er een klachtenregeling.
 
Wij starten het schooljaar met de "Gouden weken". 
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. De leerkracht speelt in deze fase een essentiële rol. Hoe maak je nu samen met kinderen een goede start van het schooljaar? En hoe stimuleer je een positieve groepsvorming waar je een jaar lang plezier van hebt? De Gouden Weken worden ingezet om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen. Gedurende de rest van het schooljaar werken wij op sociaal-emotioneel gebied met de methode Kwink".
 
Wij als team vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op school veilig en geborgen weet. Dat uw zoon of dochter zich op het gemak voelt. Lekker in je vel zitten is immers de eerste en belangrijkste leervoorwaarde. Uw kind moet zich op school "thuis" voelen. De school streeft er daarom naar om een prettige, huiselijke en kindvriendelijke leeromgeving te creëren. De klaslokalen ogen vriendelijk en er is plaats voor de eigen werkjes van het kind. Het gebouw is zo ingericht, dat m.n. de kleuters een "eigen" plek hebben binnen het gebouw, zodat ze gemakkelijk relaties met elkaar kunnen opbouwen en onderhouden.
 
Uw kind wil liever niet afgerekend worden op de dingen die hij of zij slecht kan. Het wil juist waardering ontvangen voor de talenten die aanwezig zijn en nog verder ontwikkeld kunnen worden. Vandaar dat wij kiezen voor een positieve benadering van wat kinderen aankunnen. De school wil de individuele talenten van elke leerling zo maximaal mogelijk tot ontplooiing brengen. Wij doen ons best bij iedere leerling "het onderste uit de kan" te halen. Daarbij gaat het niet alleen om de intellectuele vaardigheden. Zeker zo belangrijkvinden wij een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Zelfkennis verwerven en zelfvertrouwen opbouwen. Leren omgaan met de ander en leren verantwoordelijkheid te dragen. Leren samenwerken en leren verdraagzaam te zijn. Een eigen mening vormen en ervoor uit durven komen, leren redeneren en argumenteren.
Ook de ontwikkeling van creativiteit neemt op onze school een belangrijke rol in. Het leven is niet alleen "taal, rekenen en lezen". De creatieve vakken vormen een belangrijke bijdrage in een evenwichtige persoonsontwikkeling.

Openheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is van cruciaal belang. Orde en rust zijn daarin onontbeerlijk, evenals respect en waardering voor elkaar. Ook in een eventueel "anders zijn". Een veilige school, waarin geen plaats wordt gegund aan het fenomeen "pesten" en waarin op een positieve manier aandacht is voor normen en waarden. Binnen de school moet dit herkenbaar zijn aan het voorleven door leerkrachten en ouders.

Behalve aansluiting op toekomstige ontwikkelingen vinden we het belangrijk ruimte te maken voor individuele talenten van leerlingen. Wij willen beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Onderwijs Anders Organiseren is een middel waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in ons huidige reguliere onderwijs. Het haakt in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen  en het onderwijs afgestemd wordt op de leerbehoeften van de kinderen. De leerkracht wordt in de toekomst meer begeleider en coach. " Mijn" klas moet plaats maken voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor alle kinderen.
 
Wij willen in kunnen haken op eigentijdse ontwikkelingen.
Ontwikkelingen als:
 • Mede-eigenaarschap: hierbij worden de leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
 • Een veranderde samenleving: mensen veranderen in deze tijd vaker van baan, kennis op allerlei gebieden vernieuwt zich in een hoog tempo en alles moet en gaat sneller en duurt korter. Ook weten wij niet welke beroepen er over 20 jaar zijn.
 • Grotere verschillen op school: er zijn steeds meer kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte binnen het reguliere onderwijs.
Ook leren kinderen vaardigheden ontwikkelen als samenwerken, zelfstandig werken, reflecteren op je eigen leren.
 Wij hebben als team voor ons belangrijke kernwaarden geformuleerd die sturend zullen zijn voor het gedrag en de omgang met elkaar, de kinderen en de ouders:
 • Gedeelde verantwoordelijkheid
 • Duidelijkheid
 • Vertrouwen
 • Onderwijsbehoeften
 • Talent 
  Door ons onderwijs anders te organiseren verwachten wij kinderen beter voor te bereiden op de toekomst, en krijgen ze meer aandacht.
   
Waar willen wij naar toe op het gebied van:
 • Persoonsvorming
 • De leerling wordt zelf meegenomen in het proces om te plannen, kiezen en organiseren
 • De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces
 • 21 st Century Skills
 • Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vertrouwen in zichzelf en in anderen
 • Ontwikkeling van talenten 
  • Socialisatie
 • "Samen" zowel op leerkracht als op leerling niveau
 • Veilige omgeving
 • Zorgen voor een goede basis (leerstof maar ook normen en waarden)
 • Het kind wordt gezien
 • Gezond gedrag
 
 • Kwalificatie
 • Kinderen zijn medeverantwoordelijk over hun eigen leerproces
 • 21 -eeuwse vaardigheden ontwikkelen om de toekomst goed in te stappen
 • Bij elk kind eruit halen wat erin zit, inspelen op de leerbehoefte van het kind
 • ICT vaardigheden
 • Goede communicatie 
Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid en hebben dit dan ook besproken met onze Medezeggenschapsraad. Ook tijdens het ouderpanel is visie het onderwerp van gesprek geweest. De input hier is dan ook mede basis geweest voor het bepalen van onze nieuwe visie.

21 century skills

We bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de moderne tijd door hen 21e century skills aan te leren. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennis-samenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen kennis en het met elkaar communiceren een steeds centralere speelt in onze samenleving. Op onze school besteden wij aandacht aan de 21st century skills. Vaardigheden als communiceren, samenwerken, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

ICT, programmeren en coderen

Computer, smartphones, laptops en Ipads. Allemaal nieuwe technologische gadgets van de laatste jaren. Hoe belangrijk is het dat de leerlingen in het basisonderwijs hier veel over leren? Kinderen zijn de toekomst, toch? Maar is technologie niet ook de toekomst? Hoe goed is het om een extra vak, ICT, op de basisschool toe te voegen aan het pakket?
Leerlingen die op de basisschool al veel over de ICT hebben geleerd, hebben een voorsprong op leerlingen die dat niet hebben gehad. Op vervolgopleidingen gaat alles steeds meer digitaal. Werkstukken en verslagen moeten digitaal aangeleverd worden.
Voor leerlingen is het een stuk makkelijker als ze al weten hoe ze dit kunnen doen.
Het computergebruik is dan ook geïntegreerd in ons onderwijs. Vooral bij het uitdiepen van de eigen kennis door de kinderen is de computer een wezenlijk hulpmiddel. Het werken met de computer wordt deels begeleid door ouders (onderbouw). Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Methodes zal Wereld in getallen en Taalactief beschikken alle over digitaal materiaal voor instructie, verwerking en toetsing. De computer moet kinderen ondersteunen in hun leerproces. Het is geen vak
apart, maar kan voor alle vak- en vormingsgebieden gebruikt worden als volginstrument.
Met hulp van ICT kunnen scholen leerlingen meer op maat lesgeven. Zo kunnen leerlingen die extra oefening nodig hebben makkelijker extra oefenen. Terwijl leerlingen die extra uitdaging nodig hebben juist moeilijkere opdrachten krijgen. ICT vraagt inzet van de leerkracht maar kan ook tijd besparen in het nakijkwerk en administratie. 
De computer wordt op onze school steeds vaker ingezet. In de onderbouw wordt de kinderen geleerd om te gaan met de computer. Dit gebeurt door eenvoudige programma's in spelvorm.
In alle groepen worden programma's ingezet die behoren bij de gebruikte methodes.
Vooral op het gebied van taal en rekenen biedt ICT een grote ondersteuning.
Tekstverwerken, e-mailen, internetten, websites maken, powerpoint enz.
 
Als school nemen wij deel aan het STEM II-project (STEM staat voor Science, Technology,
Engineering en Mathematics). Het STEM-II* project is een breed  samenwerkingsproject op het gebied
van wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Met het gebruik van Programmeerbare robots
komen onze kinderen op een speelse manier in aanraking met de wereld van programmeren en coderen. Vaardigheden als de 21st century skills komen bij het gebruik van deze robots ruimschoots aan bod. Robots als bijvoorbeeld Beebot of Ozobot zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De BeeBot is een grote bij die geprogrammeerd kan worden. Uit onderzoek blijkt dat door het gebruik van de BeeBot jonge kinderen verschillende vaardigheden ontwikkelen waaronder tellen en logisch denken, het oplossen van topologische problemen, ruimtelijk inzicht en samenwerken. De directe feedback tijdens het programmeren leert het kind te begrijpen of zijn opdracht goed was en biedt direct de kans om een opdracht te corrigeren. Zodoende leren kinderen echt te begrijpen wat ze aan het doen zijn. Deze geleerde vaardigheden komen tot uiting in alle 'schoolvakken'.
De Ozobot is een klein robotje dat je via kleurcoderingen kunt programmeren. Je kunt er ingewikkelde loops mee maken waarbij verschillende Ozobots op hetzelfde moment iets anders doen. Dit kan zo worden geprogrammeerd dat ze met elkaar samenwerken. De Ozobot kan worden ingezet in de groep 5 t/m 8.