Basisschool Sint Martinus Heerlen
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht, instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken.

In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover.   
In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze benoemt de MR in haar huishoudelijk reglement.
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
Uitgebreide GMR-informatie is ook te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
 
Voorzitter Mevr. Kuckelkorn - Colangeli
Secretaris Mevr. M. Rothkrantz - Siebers
Lid Mevr. C. Muyters
Lid Mevr. R. Clement
Lid Mevr. B Kerkhofs
Lid Dhr. R. Klein