Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Mei 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl


 
Belangrijke data:
 
  • Donderdag 14 mei + vrijdag 15 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.
  • Donderdag 14 mei: 9.30 uur Communie-viering in de Martinuskerk.
  • Dinsdag 12 t/m donderdag 21 mei: cito-entreetoets groep 7.
  • Woensdag 20 mei: 's middags Scholieren Atletiektoernooi Parkstad. Met 2 teams van groep 7+8 neemt de Martinusschool hieraan deel.
  • Vrijdagmiddag 22 mei: instructieles voor groep 7A project "Hou je mond gezond".
  • Maandag 25 mei: vrij i.v.m. Pinksteren.
 
Evaluatie Koningsspelen:
 
We kijken terug op zonnige en sportieve Koningsspelen op vrijdag 24 april. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben kunnen genieten van een geslaagde sport en spellenochtend op het schoolplein. Met hulp van vele ouders hebben de kinderen leuke en sportieve spelletjes kunnen spelen. Hierbij kwamen o.a. balspelen, steltlopen, stoepkrijt tekenen, de hoogste toren bouwen, puzzelen, basketballen e.d. aan bod.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een echte sportdag gehad op het voetbalveld van Weltania. Hier zat echt een wedstrijdelement waarbij het ging om de meest behaalde punten bij de verschillende sportonderdelen. Ook hier hebben vele ouders weer geholpen. Wij willen alle ouders hiervoor dan ook hartelijk bedanken !

Vervolg nieuwe cao in het onderwijs:
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond vermeld heeft de nieuwe cao in het onderwijs nogal gevolgen voor het onderwijs. Zo is de werkweek teruggebracht van 42,5 uur naar 40 uur per week. Dit alles met als doel om de ervaren werkdrukbelasting te verminderen. Binnen de cao is een nog duidelijkere afbakening aangebracht m.b.t. lesgevende taken en niet lesgevende taken. Dit heeft tot gevolg dat scholen nog concreter werkafspraken moeten maken met hun personeel en een duidelijke omschrijving van hun taken gerelateerd aan de werktijdfactor en dus het aantal beschikbare uren. Kortom een andere kijk die op een meer zakelijke wijze naar het onderwijswerk kijkt.
 
Daarnaast is Lodewijk Asscher ook gekomen tot een wet Werk en zekerheid. Dit zou binnen het onderwijs betekenen dat bij een vervanging een leerkracht die 3 vervangingsmomenten op een school heeft gehad automatisch een baan zou krijgen. Aangezien er binnen het onderwijs sprake is van een leerlingenkrimp, is het aantal nieuwe banen zeer minimaal. Dit kan in de praktijk ertoe leiden dat scholen zonder vervangers kunnen komen te zitten, want schoolbesturen kunnen deze verplichting niet aangaan. Momenteel zijn besturen zich hierover aan het beraden hoe men hiermee om moet gaan. Tevens is er waarschijnlijk ook al weer sprake van een voorlopig uitstel van de invoering van deze wet.
 
Kortom veel onduidelijkheid en daardoor ook onzekerheid binnen het onderwijs. Ondanks dat het voor ouders misschien geen dagelijkse kost is, wil ik u dit toch niet onthouden. Zo is het tegenwoordig ook steeds moeilijker om bij een ziekmelding nog een vervanging geregeld te krijgen. Ook al merkt u dit als ouders misschien nog niet, deze zaken spelen wel degelijk een rol
 
 
 
IBA-Parkstad aanvraag afgewezen.
 
Onze aanvraag bij IBA-Parkstad voor onze schooltuin is jammer genoeg niet beloond met een subsidie. Aan de achterzijde van ons schoolgebouw wilden wij graag een schooltuin aanleggen. We wilden hierbij graag ook het contact met onze buren van het bejaardenhuis extra versterken door jong en oud met elkaar in contact te brengen bij de schooltuin. Daarnaast zou je ook het contact met bedrijven (denk bijvoorbeeld aan de Boerenbond winkel in Welten) kunnen gebruiken om kennis uit te wisselen waardoor onze kinderen weer een praktijkervaring konden opdoen met zaaien, onderhoud en oogsten van natuurproducten. Vooralsnog zijn we niet tot de gegadigden doorgedrongen om via IBA-Parkstad hiervoor extra middelen te kunnen ontvangen om onze schooltuin aan te kunnen leggen.
 
Resten papier, karton, stroken:
 
Indien er ouders zijn die weten hoe we aan gratis resten papier (wit en gekleurd) kunnen komen, dan houden wij ons aanbevolen om hierover tips te ontvangen. Karton of stroken papier in alle kleuren zijn van harte welkom. We kunnen dit natuurlijk gebruiken voor allerlei creatieve vakgebieden zoals de tekenles of handenarbeidles.
 
 
 
 
 
 
Gevolgen nieuwe cao:
 
De nieuwe cao heeft ook gevolgen voor het maximaal aantal onderwijsuren. Deze moeten overeenkomen met de wettelijke normen. De afgelopen jaren hebben wij altijd meer uren les gegeven dan wettelijk nodig was. Nu er een striktere cao komt met afbakening van de uren voor de werknemers, heeft dit ook gevolgen voor de lesgevende uren op jaarbasis. Dit betekent concreet dat er komend schooljaar extra studiemiddagen zullen zijn en dus minder lesuren.
Aangezien we dit ook nog binnen onze MR zullen bespreken zal ik u hierover in een van de komende nieuwsbrieven verder informeren, zodat u tijdig op de hoogte bent en tijdig kunt zorgen voor opvang.
 
Groepsindeling en groepsbezetting schooljaar 2015-2016:
 
In de maanden juni en juli zullen we weer komen tot een definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Momenteel zijn we hiervoor druk in de weer om alles goed te kunnen indelen wat betreft een groepsindeling die zo goed mogelijk ingevuld kan worden binnen de aanwezige formatie.
Indien wij hierover definitieve informatie hebben zullen wij u dit zo spoedig mogelijk doorgeven via een mailbericht of nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.