Basisschool Sint Martinus Heerlen
Schoolondersteuningsprofiel St. Martinus Welten

Naam van de school: St. Martinusschool Welten

Adres: De Doom 11, 6419 CW Heerlen

Telefoon: 045 - 5711559

Brinnummer: 14IY

Schoolbestuur: Innovo

Inleiding:

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning en begeleiding de school 
momenteel kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad 
heeft in haar vergadering d.d. een positief advies gegeven over ons 
schoolondersteuningsprofiel. 

Het uitgangspunt voor onze school is dat we voor al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod realiseren. Daarom stellen we ons steeds met u als ouder (1) de vraag: "Wat heeft het kind, van u als ouder en van ons als school, nodig om zich optimaal, naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen?". In de meeste situaties kunnen we dat met ons eigen team, soms zullen we daarbij gebruik maken van externe expertise en in uitzonderlijke situaties constateren we dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan we op onze school nu kunnen realiseren. In dat laatste geval gaan we, in overleg met de u en met hulp van andere deskundigen, op zoek naar een school die wel de ondersteuning kan bieden die de uw kind nu nodig heeft. 

* 1 We schrijven ouder en bedoelen dan de ouders, de verzorger en wettelijk vertegenwoordiger van het kind. 

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is gericht op het realiseren van Passend Onderwijs conform de Wet Passend Onderwijs en binnen de financiële mogelijkheden van (naam bevoegd gezag) en het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO.
Het schoolondersteuningsprofiel is het sturingsinstrument om leerlingen op basis van hun 
ondersteuningsbehoefte op de juiste school te plaatsen. De juiste school is de school die voor de betreffende leerlingen Passend Onderwijs kan en gaat verzorgen. 


Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor de communicatie met ouders en anderen. Het document beschrijft de onderwijskwaliteit die de school realiseert en de maatregelen die de school neemt om deze kwaliteit te kunnen inzetten. Voor ouders geeft dit een duidelijk beeld van wat de school te bieden heeft. Ouders hebben een beeld van de ontwikkelingsbehoeften van hun kind en de ondersteuning die daarbij nodig is. Op basis van het profiel van de school, hun eigen verwachtingen en mogelijkheden, kunnen ze hun keuze bepalen en hun kind aanmelden. 


Het schoolondersteuningsprofiel helpt het team om beredeneerde keuzes te maken ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de school. Het schoolondersteuningsprofiel geeft het schoolbestuur inzicht in de mate waarin voldaan wordt aan de zorgplicht en geeft het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs informatie over hun opdracht te zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio. 


1.Het onderwijsconcept.

De kern van onze kijk op "onderwijs en leren" en de leerlingen daarbij passend ondersteunen is:

De St. Martinusschool is een traditionele school met de volgende kernpunten:
* Invulling van de Katholieke Identiteit. Oog hebben voor een ander. Iedereen mag er zijn en iedereen heeft talenten waar we optimaal gebruik van willen maken. Onze jaarlijkse actie Operatie Schoenendoos St. Martinus, waarbij we speelgoed en kinderkleding verzamelen voor een school in Roemenië, is daar een heel goed voorbeeld van.
* Gebruik ICT binnen ons onderwijs om kinderen uit te dagen en ook om te gaan met verschillen. Werken met mindmaps om beter te leren leren.
* OPEDUCA-school een open educatieve leeromgeving met ontwikkeling van een onderzoekende leerhouding. Een verbinding maken tussen theorie en praktijk dient voor ondersteuning van de theorie en wil vooral kinderen uitdagen om in de praktijk op onderzoek uit te gaan. Samenwerking tussen school en omgeving (bedrijven, scholen en overheden). Hoofdthema's zijn hierbij: voeding, duurzame energie, zorg voor onze aarde.
* Techniekmiddagen: nieuwsgierigheid opwekken bij onze kinderen voor techniek, wiskunde en natuurkunde.
* Internationaliseren Engels en Frans in groep 7+8. Met behulp van ICT willen we de wereld voor onze kinderen groter maken door bijvoorbeeld te skypen met onze zusterschool in Roemenië.
* Plezier en een positieve grondhouding naar kinderen zorgt voor een ontwikkeling van de talenten van elk kind !      
* Omgaan met verschillen vanuit het planbord in groep 1+2 naar de weektaak in groep 3 t/m 8. Werken op drie niveaus: basis, herhaalde instructie en extra uitdaging. 2. Kengetallen van de leerling-populatie. 

Het schoolgewicht van onze school is 0.  We hebben dan ook een relatief laag aantal kinderen met een leerlingen gewicht.

Teldatum 01-10-2012:  feitelijk aantal leerlingen 277.
Aantal leerlingen gewicht 0,3:  2 kinderen.
Aantal leerlingen gewicht 1,2:  3 kinderen.

Teldatum 01-10-2013: feitelijk aantal leerlingen 292.
Aantal leerlingen gewicht 0,3:  2 kinderen.
Aantal leerlingen gewicht 1,2:  3 kinderen.

 

3.De basisondersteuning.3.1 De basiskwaliteit volgens de inspectie.

De inspectie heeft de basiskwaliteit van onze school tijdens haar laatste bezoek voldoende 
bevonden (zie rapportage d.d. op de website van de school). Dit betekent dat onze 
school voldoet aan haar wettelijke verplichting en dat de leeropbrengsten op orde zijn. 


3.2 Planmatig werken vanuit de basiskwaliteit, het referentiekader en aanvullende aspecten.

De kwaliteit van de school om goed onderwijs te verzorgen en de leerlingen, passend op hunonderwijs- en ondersteuningsbehoeften te begeleiden, brengen we in beeld aan de hand vande onderstaande ijkpunten. De ijkpunten hebben betrekken op planmatig werken (3.2.), preventieve en licht curatieve interventies (3.3.) en de ondersteuningsstructuur (3.4.)

De school draagt met haar opbrengsten voldoende bij aan 
het realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs 
in de wijk/het dorp, conform de ambitie van het 
samenwerkingsverband: 3 van de 4 indicatoren = 75%. De school voert een helder beleid op het terrein van de 
begeleiding en ondersteuning van de leerlingen: 5 van de 6 indicatoren = 83%.De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel 
vastgesteld: 2 van de 5 indicatoren = 40%.De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de 
begeleiding en ondersteuning van de leerlingen en past het 
beleid zo nodig aan: 5 van de 6 indicatoren = 83%.De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen: 5 van de 6 indicatoren = 83%.De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het 
realiseren van de onderwijszorgarrangementen: 2 van de 3 indicatoren = 66%.De school werkt met effectieve methoden en aanpakken: 2 van de 5 indicatoren = 40%.Het personeel is handelingsbekwaam en competent: 2 van de 3 indicatoren = 66%.Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen op het 
niveau van het samenwerkingsverband is een 
ondersteuningsarrangement vastgesteld: 1 van de 2 indicatoren = 50%. Bij plaatsing en overdracht van leerlingen is de school in 
het belang van kind en ouders zeer zorgvuldig: 3 van de 3 indicatoren = 100%.

10 

Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en 
de zorg: 3 van de 3 indicatoren = 100%.3.3 Preventieve en licht curatieve interventies. 


De school biedt passend onderwijs aan leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van rekenen: 2 van de 4 indicatoren = 50%.

De school biedt passend onderwijs aan leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van lezen: 4 van de 4 indicatoren = 100%.

De school biedt passend onderwijs aan leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid: 2 van de 4 indicatoren = 50%.

De school biedt passend onderwijs aan leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociale 
veiligheid en gedrag: 3 van de 4 indicatoren = 75%. 


3.4 Ondersteuningsstructuur 

De school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur: 

Eigen oordeel: 5 van de 5 indicatoren = 100%.
Waar zien we dat aan? 8 van de 10 indicatoren = 80%.

Toelichting: 
Onze ondersteuningsstructuur staat o.a. beschreven in ons zorgplan, in de verslaglegging van de leerlingenbespreking en de schoolzelfevaluatie die 2x per schooljaar wordt uitgewerkt.
Naar aanleiding hiervan worden er vervolgens in het MT-, bouw- en teamoverleg aanpassingen in de ondersteunings- structuur doorgevoerd indien dit nodig is.

Binnen onze schoolformatie hebben we 3 hele dagen interne begeleiding opgenomen door onze intern begeleidster. Zij neemt een centrale rol in binnen onze zorg-ondersteuningsstructuur. 
Wekelijks is er een overlegmoment tussen onze intern begeleidster en de ambulant begeleider over hulpvragen m.b.t. begeleiding van kinderen met extra hulp/zorg.

Maandelijks is er een MT-overleg waarbij o.a. de zorg als vast agendapunt aan bod komt. Hierbij zijn de bouwcoördinatoren, intern begeleidster en directeur aanwezig.

Maandelijks is er een bouwvergadering waarbij specifieke onderdelen per bouw aan bod komen. Hierbij vindt ook collegiale consultatie plaats m.b.t. kinderen met extra hulp/zorg.

Maandelijks is er een teamvergadering waar de rode draad binnen onze schoolorganisatie wordt bewaakt. 4.Extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijs behoeften


* Cognitief: Deskundigheid -> ADI-traject waarbij o.a. het leesonderwijs. Aandacht en     tijd -> Extra leestijd + werken op 3 niveaus. 
Specifieke materialen en voorzieningen -> orthotheek en computerprogramma's.       Gebouw -> klaslokalen + verwerkingsruimtes + computerlokaal.
Samenwerking -> Samenwerkingsverband + ambulante dienst + netwerken.

* Sociaal-emotioneel en gedrag: Deskundigheid -> Master SEN-opleidingen gedrag. Gebouw -> gebouw is geen bezwarende factor.
Samenwerking -> Samenwerkingsverband + ambulante dienst + netwerken.


* Fysiek en medisch: deskundigheid - nee. Aandacht en tijd - nee. Specifieke materialen en voorzieningen - nee. Gebouw - gebouw is gelijkvloers
en goed bereikbaar.

* Omgevingscontext: Deskundigheid - nee. Aandacht en tijd  - nee. Specifieke materialen en voorzieningen + Samenwerking - spreekuur School Maatschappelijk Werk + Zorg Advies Team overleg.5.Bijzonderheden en aanvullingen

* Grenzen liggen vooral op aantal en in combinatie met beperkte cognitieve vermogens of boven de hoogbegaafdheidgrens. Ons werkbare gebied van cognitieve vermogens is IQ tussen 80 - 130. Combinatie IQ (<80, >130) en gedrag is een duidelijke grens.
     
* Team geeft aan de volgende onderdelen als basis te kunnen bieden: dyslexie, ADHD, PDD-NOS, concentratieproblemen, slechtziend, slechthorend, ontwikkelingsvoorsprong. 

* Tijdens de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 heeft het team een scholing gevolgd m.b.t. het ADI-model (het Activerende Directe Instructiemodel).
Hierbij stond de instructie (doelstelling en evaluatie) en het werken in 3 niveaus (omgaan met verschillen) centraal. Hierbij hebben we begeleiding gehad van de Ambulante Dienst.

* Tijdens het schooljaar 2013-2014 zal er een teamscholing plaatsvinden onder begeleiding van een orthopedagoog gericht op Passend Onderwijs: ADHD, hechtingsstoornis,
Autisme Spectrum Stoornissen, Emotionele Stoornissen, Gedragsstoornissen. 


September 2013.
Team en Medezeggenschapsraad St. Martinusschool Welten - Heerlen.