Basisschool Sint Martinus Heerlen
 Algemeen:
 
Wie is de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis niet onderwijs gebonden activiteiten organiseert in samenwerking met leden van het onderwijzende personeel.
 
Wie is de oudervereniging?
Dit zijn alle ouders en/of voogden/verzorgenden van de leerlingen die op de basisschool zitten en de jaarlijkse ouderbijdrage betalen; de leden van de oudervereniging. De oudervereniging is opgericht op 14 januari 1966. In 1996 zijn de statuten in een notariële akte opgenomen. Een kopie van deze akte kan opgevraagd worden bij de secretaris van de ouderraad.
 
Samenstelling van de ouderraad:
De ouderraad bestaat uit het dagelijkse bestuur met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, de penningmeester en 11 leden. In de oprichtingsakte van de vereniging staat dat de ouderraad uit maximaal 15 leden mag bestaan.
 
Huidige samenstelling (maart 2013) van de ouderraad:
 
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Karin Eikens, van ma t/m vr bereikbaar na 18.00 uur op tel nummer: 045-5740710.
Vicevoorzitter: Belinda Verstappen
Secretaris: Ingrid Vorage
Penningmeester: Kai Giddink
 
Leden:
Cindy van de Weyer
Inge Verouden
Monique Peters
Annemiek Lipsch
Mia Einerhand
Tanja Starremans
Nicole Hesdahl
Sascha Suppers
Bianca Savelbergh
Leon Pitt
Karin van Neerven
 
Ouderbijdrage:
Rond oktober van elk schooljaar stuurt de ouderraad een verzoek aan alle ouders en/of voogden/verzorgenden om de ouderbijdrage van dat lopende schooljaar te storten. Met deze vrijwillige bijdrage is het mogelijk om gedurende het schooljaar een groot aantal activiteiten te organiseren. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 20,00 voor het eerste kind, € 17,50 voor het tweede kind en € 15,00 voor het derde kind. Voor eventuele meerdere kinderen hoeft er geen bijdrage betaald te worden. Kinderen die vanaf het nieuwe jaar instromen hoeven voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer te voldoen. Als ouders de ouderbijdrage niet voldoen mogen de kinderen wel deelnemen aan de sinterklaasactiviteit en het schoolreisje. Aan deze ouders en/of voogden/verzorgenden vraagt de ouderraad een hogere eigen bijdrage. Kinderen die instromen vanaf januari betalen voor het schoolreisje ook een hogere bijdrage.
Het Gironummer van de ouderraad is:  7304057 ten name van "KATH OUDERVER VD BASISSCHOOL ST MARTINUS"
Voor verdere informatie verwijs ik u naar het financieel jaaroverzicht, te vinden op de internetpagina www.bsmartinus.nl , bij het item "ouderraad".
 
Activiteiten:
Welke activiteiten organiseert de ouderraad?:
Het hele schooljaar door organiseert de ouderraad in vooraf samengestelde groepjes activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering,  paasbrunch,  communie, schoolreisje, musical van groep 8 , en diverse ( niet jaarlijks terugkerende activiteiten) zoals culturele activiteiten, flessenactie en de filmochtend.
Als basis voor de organisatie van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van een draaiboek en een begroting als leidraad voor iedere activiteit. Bij elke activiteit wordt een aanspreekpunt van de ouderraad en van het onderwijzende personeel aangewezen.
 
 
Vergaderingen:
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden minimaal 6 keer per schooljaar gehouden. In oktober of november wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
In de schoolkalender staan alle vergaderdatums genoemd. De vergaderingen vinden op school plaats en beginnen om 20.30 uur.
 
Betrokkenheid:
Voor ons als ouderraad is de betrokkenheid van iedere ouder van groot belang om alle activiteiten te kunnen organiseren.
Deze activiteiten zorgen voor een positieve beleving van de school voor de kinderen, de ouders en het personeel.
Bent u een betrokken ouder, die graag een positieve bijdrage wil leveren aan de school en die graag hulp wil bieden aan bovenstaande activiteiten, neem dan contact op met de voorzitter of een van de andere leden van de ouderraad en meld u aan!
 
Heeft  u vragen of opmerkingen over deze informatie dan horen wij dat graag!
 
Namens de ouderraad,
Karin Eikens, voorzitter